Privacy Verklaring

 

Fotolein, gevestigd aan Vermeerstraat 10, 7731 SM Ommen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

www.fotolein.nl

 

Vermeerstraat 10

 

7731 SM Ommen

 

+31627056997

 

info@fotolein.nl

 

Marjolein Bröring is de Functionaris Gegevensbescherming van Fotolein. Zij is te bereiken via info@fotolein.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Fotolein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

·      Voor- en achternaam

 

·      Adresgegevens

 

·      Telefoonnummer

 

·      E-mailadres

 

·      Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch

 

·      Locatiegegevens

 

·      Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

·      Internetbrowser en apparaat type

 

·      Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

 

Fotolein verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

·      Gezondheid (mits deze te maken heeft met de fotoshoot)

 

·      Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Fotolein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

·      Het afhandelen van uw betaling

 

·      U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

·      U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

·      Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

·      Fotolein analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

·      Fotolein verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Contactformulier

 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Fotolein neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotolein) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Fotolein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 10 jaar voor je persoonsgegevens.

 

·      Delen van persoonsgegevens met derden

 

Fotolein verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht:

 

·      Gmail | e-mail |

 

·      Google analytics | Website |

 

·      Jimdo | Website, contact|

 

·      Social Media | Promotionele doeleinden

 

·      Leveranciers | Leveringsdoeleinden

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fotolein en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fotolein.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fotolein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fotolein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fotolein.nl